"Niemand kan van een ander vragen genezen te worden. Maar hij kan wel zichzelf laten genezen en zo de ander geven wat hij heeft ontvangen. Wie kan een ander schenken wat hij zelf niet heeft?
En wie kan doorgeven wat hij zichzelf ontzegt?"
(Uit: een cursus in wonderen)

Algemene voorwaarden dienstverlening:

Algemene voorwaarden dienstverlening B2C

 

Aanvullende voorwaarden voor cursussen en workshops:

Arianne Groenendijk sociaal consultant en begeleiding is opgericht door Arianne Groenendijk op 1 mei 2006 te Rotterdam onder kvk nummer: 24394598

 1. Bij reserveren voor een lezing of cursus ben je verzekerd van een plaats, kom je zonder reservering dan geldt: vol=vol (wie het eerst komt krijgt de eerste plaatsen).
 2. Reeds betaalde tickets voor lezingen kunnen bij annulering niet worden teruggevorderd, wel worden doorgegeven aan familie of vrienden.
 3. Annuleren van dagtrainingen is kosteloos mogelijk tot een maand voor de datum. Bij annulering tot 1 week voor de datum zal 50 % worden teruggeboekt, daarna is geen restitutie meer mogelijk.
 4. Deelname aan activiteiten georganiseerd door Arianne Groenendijk, sociaal consultant is geheel op eigen risico. Arianne Groenendijk is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan trainingen en workshops van Arianne Groenendijk
 5. Deelnemers die last hebben van ernstige psychische problemen of onder behandeling zijn van een psychiater of psychotherapeut, zijn verplicht dit te overleggen, zodat bekeken kan worden of deelname verantwoord is.
 6. Arianne Groenendijk zal zich te allen tijde houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze als informatie-uitwisseling plaats vindt in het kader van supervisie of intervisie overleg. Er worden geen namen genoemd noch verspreidt. Ook van andere deelnemers wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.
 7. Bij klachten of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Arianne Groenendijk. Er zal altijd naar een passende oplossing worden gezocht.

 

Aanvullende voorwaarden voor begeleiding:

 1. Arianne Groenendijk heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dat betekent dat alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal worden ingezet. De begeleiding is resultaatgericht en praktisch, maar kan deze niet garanderen. Keuzes en beslissingen die u neemt behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid. Arianne Groenendijk sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Arianne Groenendijk.
 2. Arianne Groenendijk is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide schriftelijk ouders akkoord dienen te gaan met de begeleiding.
 3. Arianne Groenendijk werkt uitsluitend met mensen die actief willen werken aan verandering en in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven.

 

Privacy verklaring:

Persoonsgegevens

Arianne Groenendijk verwerkt persoonsgegevens van deelnemers of mensen die hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van haar diensten.

De volgende gegevens worden opgevraagd en verwerkt:

Voornaam, voorletters, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, Burgerservicenummer, e-mailadres, eventueel factuuradres, Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel:

 • Om op adequate en persoonlijke wijze te kunnen corresponderen via post, e-mail, telefoon of Whatsapp, als dat nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening
 • Voor het versturen van facturen en het afhandelen van betaling.
 • Om te kunnen informeren over onze diensten en producten en mogelijke wijzigingen.
 • Het bemiddelen of behartigen van belangen bij instanties en organisaties.

Bewaartermijn:

Arianne Groenendijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Arianne Groenendijk bewaart persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na het volgen van de laatste scholing of andere afgenomen diensten.

Overige afspraken aangaande de privacy:

De naam van de deelnemer en eventueel functie worden op de deelnemerslijst of badge/naamkaartje vermeld, zichtbaar voor andere deelnemers, maar nooit doorgegeven aan derden.

Arianne Groenendijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Arianne Groenendijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Arianne Groenendijk via info@ariannegroenendijk.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arianne Groenendijk. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Arianne Groenendijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Arianne Groenendijk in een computerbestand heeft, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt vanzelfsprekend altijd om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door uzelf is gedaan, verzoekt  Arianne Groenendijk een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Disclaimer:

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Arianne Groenendijk deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Arianne Groenendijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Daarnaast is Arianne Groenendijk niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van informatie die via de sites verkregen is, (bijvoorbeeld door middel van links, downloads e.d.).

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Arianne Groenendijk en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Arianne Groenendijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

 

Klachtenregeling:

Hoewel ik mijn uiterste beste doe om je op een goede en zorgvuldige manier te begeleiden en ik me houd aan de beroepsvoorschriften van professionele hulpverleners en de geldende wet-en regelgeving, kan het toch gebeuren dat je niet tevreden bent. Ik ben aangesloten bij Solopartners, een erkende geschilleninstantie en klachtenregeling en geschillencommissie. Mocht je niet tevreden zijn over de begeleiding leg het aan mij voor. Komen wij er samen niet uit, dan vind je meer informatie over hoe te handelen op de website van www.solopartners.nl

 

Kwaliteitskeurmerk:

Arianne Groenendijk is in bezit van het Kiwa Keurmerk zzp’er in de zorg en werkt mee aan een jaarlijkse kwaliteitstoets. De gegevens en klantervaringen worden in Mijnkeurmerk bijgehouden. Desgevraagd kan ik deze informatie ter inzage verstrekken.